KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe Panewnik Sp. z o.o. z siedzibą w 40-781 Katowicach, ul. Koszykowa 1c, NIP: 634-013-56-24 REGON: 270175084 przetwarza informacje na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej  w zakresie realizacji zamówień i dostaw materiałów oraz w tym z Internetu, tworząc bazę danych swoich klientów.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe Panewnik Sp. z o.o. z siedzibą w 40-781 Katowicach, ul. Koszykowa 1c, NIP: 634-013-56-24 REGON: 270175084. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe Panewnik Sp. z o.o., ul. Koszykowa 1c, 40-781 Katowice lub e-mail: panewnik@panewnik.com.pl .
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu
  o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na tworzeniu baz danych klientów,
  z którymi firma prowadzi działalność handlową, w zakresie realizacji umów zakończonych sprzedażą lub złożeniem oferty.
 4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne wskazane w pkt. 13 poniżej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przez administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa powyżej.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Rejestru Ksiąg Wieczystych, Głównego Urzędy Statystycznego (GUS),
  z prowadzonej korespondencji.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
  i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami