Prefabrykacja betonowych elementów budowlanych zapewnia:
• wysokiej jakości i dokładność wykonania elementu,
• powtarzalność produkowanych elementów,
• przyspieszenie czasu realizacji inwestycji dzięki eliminacji deskowania i prac zbrojarskich na placu budowy.

Prefabrykaty żelbetowe i betonowe produkujemy również wg indywidualnych projektów inwestora. Wykonamy każdy nietypowy prefabrykat, zapraszamy do składania zapytań. Prefabrykaty produkujemy w formach stalowych, drewnianych oraz silikonowych, uzyskując wymaganą przez inwestora strukturę betonu i doskonałą jakość wykonania.

W ciągłej sprzedaży oferujemy:

Elementy ścienne

 Elementy inżynieryjne nawierzchni drogowej

 • Płyta drogowa żelbetowa
 • Elementy inżynieryjne nawierzchni drogowej.
 • Płyta drogowa typu MEBA – ażurowa   
 • Płyty chodnikowe. Obrzeża trawnikowe i drogowe  
 • Koryta ściekowe  
 • Palisady

Elementy do budowy kanałów ściekowych i deszczowych

 • Kręgi betonowe
 • Płyty pokrywowe z otworem  
 • Pierścienie dystansowe pod włazy   
 • Pokrywy włazów kanałowych  
 • Płyty denne pod studzienki
 • Elementy ścian oporowych.
 • Elementy kanałów ciepłowniczych.
 • Elementy małej architektury ogrodowej.
 • Prefabrykowane elementy ogrodzeń wg. uzgodnień

BLOCZKI BETONOWE

Zastosowanie: bloczki betonowe wykonane są z betonu klasy min. C16/20. Bloczek betonowy jest to drobnowymiarowy element murowy, z betonu zwykłego zagęszczonego, przeznaczony do ręcznego układania w murze na zwykłe lub cienkie spoiny. Służą do murowania ścian fundamentowych i piwnic obiektów budowlanych.

Oferujemy:

Lp. Rodzaj (60 szt. paleta) Wymiary Masa
I [cm] b [cm] h [cm] [kg]
1 BLOCZEK BETONOWY 38 20 12 21
2 BLOCZEK BETONOWY 38 24 12 26
3 BLOCZEK BETONOWY 30 25 12 21

Bloczki betonowe to najwyższej jakości betonowe wyroby, powstające z naturalnych składników mineralnych, takich jak kruszywa różnych frakcji o najwyższej klasie wytrzymałości oraz cementu portlandzkiego klasy CEM I 42.5R. Wysoką jakość tego wyrobu uzyskujemy dzięki odpowiedniej recepturze oraz wysokiemu zagęszczeniu betonu, przez co wyroby te uzyskują bardzo małą nasiąkliwość oraz wysoką wytrzymałość konstrukcyjną.

Zużycie:    przy grubości muru 38 cm wynosi 32 szt/m2

                  przy grubości muru 25 cm wynosi 22 szt/m2

NADPROŻA

Zastosowanie: belka nadprożowa prefabrykowana służy do konstruowania nadproży nad otworami okiennymi i drzwiowymi we wszystkich obiektach budowlanych.

NADPROŻE typu L 19 – wymiary

Oferujemy:

Lp. TYP NADPROŻA L19 L [cm] B [cm] H [cm] MASA [kg]
1 Nadproże L 19/120 120 9 19 40
2 Nadproże L 19/150 150 9 19 50
3 Nadproże L 19/180 180 9 19 60
4 Nadproże L 19/210 210 9 19 70
5 Nadproże L 19/240 240 9 19 80
6 Nadproże L 19/270 270 9 19 90
7 Nadproże L 19/300 300 9 19 100

PŁYTY DROGOWE ŻELBETOWE

Żelbetowe płyty drogowe produkowane są na postawie uzyskanej przez naszą firmę aprobaty technicznej wydanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów KOT-2018/0247.
Zastosowanie: płyty te przeznaczone są do stosowania w wykonawstwie tymczasowych nawierzchni drogowych, takich jak drogi montażowe na placach budów, dojazdy do wszelkich budowli oraz przejazdy dostępne dla wszelakiego rodzaju pojazdów z ładunkiem.

Oferujemy:

Lp.  Rodzaje płyt drogowych L [cm] B [cm] H [cm] Obojętość betonu [m³] Ciężar [kN]
1 Płyta drogowa 300 100 12,5 0,369 9,78
2 Płyta drogowa 300 100 15 0,443 11,74
3 Płyta drogowa 300 100 18 0,532 14,10
4 Płyta drogowa 300 130 12,5 0,482 12,77
5 Płyta drogowa 300 130 15 0,578 15,32
6 Płyta drogowa 300 130 18 0,694 18,39
7 Płyta drogowa 300 150 12,5 0,557 14,76

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH :

Przygotowanie podłoża

Na trasie planowanej drogi należy usunąć grunt humusowy.Teren pod drogą należy wyrównać z jednoczesnym usunięciem kamieni, korzeni, itp. W przygotowanym korycie drogowym, należy ułożyć i dobrze zagęścić 20 cm warstwę gruboziarnistego piasku. W przypadku występowania gruntów o małej nośności (np. torfy), należy je stabilizować lub najlepiej wymienić. We wszystkich przypadkach należy zapewnić dobre odwodnienie trasy drogi.

Układanie płyt

Układanie nawierzchni z płyt drogowych najlepiej jest przeprowadzić bezpośrednio z samochodu (montaż “z kół”), przy pomocy żurawi samochodowych lub samojezdnych, wyposażonych w zawiesie 4- hakowe mocowane do uchwytów montażowych osadzonych w płytach. Płyty należy układać w taki sposób, aby przylegały do podłoża całą swoją powierzchnią. Szczeliny powstałe między sąsiednimi płytami należy wypełnić piaskiem. Szerokość tych spoin oraz różnica poziomów sąsiadujących krawędzi płyt nie może być większa niż 10 mm.